ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ ในนามของ Event Banana  ผู้ใช้งานโปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน
ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของ Event Banana ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ Event Banana แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

 1. คำนิยาม
  1. “Event Banana” หมายถึง บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด
  2. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนระบบของ Event Banana
  3. “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเช่าสถานที่ และ/หรือ ได้รับบริการอันเกี่ยวข้องกับสถานที่เช่าจากเจ้าของสถานที่
  4. “เจ้าของสถานที่” หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิ์ ในการนำสถานที่ออกให้เช่า และ/หรือ ให้บริการในสถานที่ที่นำออกให้เช่า และรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากเจ้าของสถานที่เช่า ซึ่งให้มีอำนาจในการนำออกให้เช่าและตกลงตอบรับการให้เช่าสถานที่หรือให้บริการอันเกี่ยวกับสถานที่ที่เช่านั้นด้วย
  5. “สถานที่เช่า” หมายถึง บริเวณพื้นที่และสถานที่ทั้งหมด ที่เจ้าของสถานที่ประสงค์นำออกให้ลูกค้าหรือบุคคลอื่นเช่า
  6. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ Eventbanana.com และโดเมนเนมย่อยทั้งหมด
  7. “บัญชี” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่เปิดใน Eventbanana.com
 2. ข้อตกลงทั่วไป
  1. การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานยืนยันว่าผู้ใช้งานเข้าใจ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน" ทั้งหมดแล้ว ถ้าผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งาน ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในการใช้งานเป็นประจำ สำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ หากผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์หลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย
  2. Event Banana เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งรวบรวมสถานที่ที่เจ้าของสถานที่ต้องการนำออกให้เช่า และเป็นช่องทางเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการเช่าสถานที่ขอใบเสนอราคา และ/หรือสอบถามรายละเอียดหรือบริการเกี่ยวกับการเช่าสถานที่ สัญญาเช่าสถานที่ที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างเจ้าของสถานที่และลูกค้าโดยตรง และ Event Banana ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างเจ้าของสถานที่และลูกค้า และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาเช่าสถานที่ระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด เงื่อนไขและรายละเอียดการเช่าสถานที่และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน Event Banana ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งาน
  3. Event Banana ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เว็บไซต์จากผู้ใช้งาน
  4. เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสถานที่ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของสถานที่ ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างโดย Event Banana และ Event Banana ไม่ทำการคัดกรองเนื้อหาหรือข้อมูลรายละเอียดสถานที่หรือบริการใด ๆ Event Banana ไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะทำการขอใบเสนอราคาหรือทำการตกลงเช่าสถานที่
  5. การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด
 3. ความเป็นส่วนตัว
  ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมีความสำคัญมากสำหรับเรา เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Eventbanana.com เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Event Banana เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานและ/หรือการใช้งานบริการของผู้ใช้งานอย่างไร โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยินยอมให้ Event Banana เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 4. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  1. Event Banana และบริษัทในเครือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
   • ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Event Banana และรวมถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Event Banana ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Event Banana
   • สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Event Banana แต่เพียงผู้เดียว
  2. ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Event Banana โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Event Banana หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Event Banana อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Event Banana ซึ่ง Event Banana สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
  3. Event Banana เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงสำเนาเว็บไซต์และสำเนาเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ผู้ใช้งานได้มีการสำเนาเนื้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ Event Banana เท่านั้น
  4. ผู้ใช้งานให้สิทธิ์แก่ Event Banana โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ อย่างไม่มีภาระและค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งความสามารถในการใช้งานทั่วโลกและให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเนื้อหาในประกาศและข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริการต่าง ๆ ของ Event Banana ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใดก็ตาม หรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ซึ่งมอบให้ในข้อนี้อย่างเฉพาะแล้ว ผู้ใช้งานตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้
  5. หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสถานที่หรือบริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ของ Event Banana หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายการประกาศสถานที่หรือบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ ส่งมายัง info@eventbanana.com เพื่อให้ Event Banana ตรวจสอบ ซึ่ง Event Banana อาจให้ความร่วมมือในการลบประกาศสถานที่หรือบริการตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ Event Banana ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการและไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและผู้ใช้งานต่อกันเองเท่านั้น
 5. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  1. เว็บไซต์ของ Event Banana รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ Event Banana เป็นระบบที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีไว้สำหรับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบดังกล่าว อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  2. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานรับทราบว่า Event Banana อาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ Event Banana จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายหรือผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หลังจากยกเลิกการให้บริการ
  3. ห้ามผู้ใดเข้าถึงเว็บไซต์ของ Event Banana รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ Event Banana โดยมิชอบ หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบดังกล่าว หรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือนำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสู่ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ Event Banana หรือเปิดเผยมาตรการป้องกันระบบของ Event Banana
  4. ห้ามผู้ใด Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spamming หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พึงประสงค์กับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ Event Banana
  5. ห้ามผู้ใด โดยมิได้รับการอนุญาตที่ทำเป็นหนังสือจาก Event Banana เก็บ บันทึก รวบรวม ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ใช้ หรือมีไว้เพื่อการใดๆ ซึ่งเนื้อหาข้อมูล ข้อมูลประกาศ ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลช่องทางติดต่อผู้ใช้งาน ที่ปรากฎหรือแสดงบนเว็บไซต์ของ Event Banana รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Event Banana และรายงานหรือเอกสารตามคำขอหรือหนังสือร้องเรียนจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
  6. การฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 5.2 ถึงข้อ 5.5 ข้างต้น ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Event Banana ซึ่ง Event Banana ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยท่านจะมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Event Banana ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว
 6. บัญชีและความปลอดภัย
  1. การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยใช้อีเมล์และรหัสผ่าน ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ ผู้ใช้งานอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานที่ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน Event Banana ไม่ได้ตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของสถานที่ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น 
  2. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับบัญชีผู้ใช้และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่าน ผู้ใช้งานตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะอีเมล์และรหัสผ่านของผู้ใช้งานเมื่อเข้าสู่ระบบ เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม Event Banana จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้นอกจากนี้หากผู้ใช้งานไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของผู้ใช้งานได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับส่วนนี้
  3. ผู้ใช้งานตกลงจะแจ้ง Event Banana ทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  4. การลงทะเบียนผู้ใช้งานยินยอมที่จะได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิงค์ที่ด้านล่างของอีเมลส่งเสริมการขายนั้น ๆ
  5. ผู้ใช้งานตกลงว่า Event Banana อาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกใดๆ ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อเหตุอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ (จ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานคนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Event Banana การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้งาน หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Event Banana อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
  6. ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกบัญชีของตนได้ โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้งานยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) เช่น การชำระค่าเช่าสถานที่ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้งานจะต้องติดต่อ Event Banana หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้  Event Banana ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้งานจะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดย Event Banana
 7. การลงประกาศสถานที่
  1. เจ้าของสถานที่ต้องลงประกาศสถานที่หรือบริการที่เป็นของตน และประกาศสถานที่หรือบริการต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  2. เจ้าของสถานที่รับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ รูปถ่าย รูปแบบตัวอักษร ข้อความใด ๆ) ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์ของ Event Banana เป็นของตน ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  3. Event Banana ห้ามมิให้ผู้ใช้งานใช้หรือนำมาเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง หรือ คัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแหล่งข้อมูลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ โดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ใช้งาน
  4. เจ้าของสถานที่รับทราบว่าข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์ของ Event Banana จะไม่เป็นความลับและพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ ดังนั้น Event Banana ไม่มีความผูกพันตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม
  5. ราคาค่าเช่าสถานที่หรือบริการที่ระบุในประกาศสถานที่ ต้องเป็นราคาสุทธิของราคาค่าเช่าสถานที่หรือค่าบริการทั้งหมดซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าหรือค่าบริการที่จะนำขึ้นเสนอบนเว็บไซต์นั้น เจ้าของสถานที่ยินยอมให้นำเสนอในอัตราที่เทียบเท่าหรือถูกกว่าราคาปกติ ที่เจ้าของสถานที่ได้นำสถานที่เช่าออกให้เช่าเองกับบุคคลอื่น ๆ และต้องเป็นราคาที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  6. Event Banana ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงข้อมูลเฉพาะสถานที่ที่ได้ให้รายละเอียดไว้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้น หากพบว่าข้อมูลใดของเจ้าของสถานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม Event Banana มีสิทธิ์ที่จะไม่นำเสนอข้อมูลของสถานที่ดังกล่าวได้ จนกว่าจะได้รับการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเท่านั้น
  7. เมื่อเจ้าของสถานที่ได้รับคำขอใบเสนอราคาจากลูกค้า เจ้าของสถานที่ยินยอมจะตอบรับโดยการส่งใบเสนอราคาหรือให้รายละเอียดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับบริการที่ลูกค้าต้องการภายใน 24 ชั่วโมง โดยการตอบลูกค้าผ่านอีเมล์จะต้องส่งสำเนาถึง (cc) Event Banana ด้วยทุกครั้ง
  8. การตกลงหรือชี้แจงรายละเอียดใด ๆ ระหว่างเจ้าของสถานที่กับลูกค้าถือเป็นการยอมรับข้อตกลงระหว่างเจ้าของสถานที่และลูกค้า Event Banana จะไม่รับผิดชอบและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ
  9. ในกรณีที่เจ้าของสถานที่ได้รับคำขอใบเสนอราคาจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ส่งใบเสนอราคา ตอบรับหรือให้ข้อมูลใด ๆ กับลูกค้า หากเกิดกรณีนี้ขึ้นมากกว่าสองครั้งต่อเดือน Event Banana มีสิทธิ์พัก ถอด ยกเลิกการประกาศสถานที่ หรือยกเลิกการส่งคำขอใบเสนอราคาจากลูกค้าให้เจ้าของสถานที่ ตามที่ Event Banana เห็นสมควรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Event Banana แต่เพียงผู้เดียว และ Event Banana จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของสถานที่
 8. การขอใบเสนอราคาและการชำระเงิน
  ลูกค้าสามารถชำระเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้รับ และชำระเงินไปยังบัญชีที่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคา และลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินหรือปฏิบัติตามขั้นตอนยืนยันการชำระเงินที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา เพื่อให้ Event Banana หรือเจ้าของสถานที่ตรวจสอบและการยืนยันการชำระเงิน
 9. เงื่อนไขการใช้งาน
  1. สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์นี้มีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว Event Banana ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ใช้งานเพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล
  2. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่:
   1. อัพโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้
   2. ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
   3. ใช้บริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
   4. ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากเว็บไซต์
   5. เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Event Banana
   6. ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้
   7. ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล
   8. ปรับเปลี่ยนราคาค่าเช่าสถานที่หรือแทรกแซงการประกาศสถานที่ของผู้ใช้งานรายอื่น
   9. ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็น
   10. พยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ Event Banana นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย Event Banana
   11. เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
   12. อัพโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น
   13. อัพโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
   14. อัพโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
   15. แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่น หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
   16. ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง
   17. ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายหรือไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
   18. ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น
   19. ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของ Event Banana ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
   20. ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานคนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน และ/หรือ
   21. ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  3. ผู้ใช้งานเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า ผู้ใช้งาน ไม่ใช่ Event Banana ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานอัพโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ Event Banana ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ ดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือผู้ใช้งานภาพของเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้งานเข้าใจว่าในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Event Banana จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนเว็บไซต์
  4. ผู้ใช้งานรับทราบว่า Event Banana อาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ Event Banana และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Event Banana จะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้บนเว็บไซต์ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า Event Banana และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Event Banana มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา (1) ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ (2) ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้งานคนอื่น (3) ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก หรือ (4) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัพเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้งานของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้งานตกลงว่าผู้ใช้งานจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว
  5. ผู้ใช้งานรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า Event Banana อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ Event Banana หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของผู้ใช้งาน หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Event Banana ผู้ใช้งานและ/หรือประชาชนทั่วไป
 10. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
  1. การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้
   - บัญชีผู้ใช้และประกาศสถานที่รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบ
   - ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี
   - บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
   - ถูกดำเนินคดีอาญา
   - ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล
  2. หากผู้ใช้งานเชื่อว่าผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ info@eventbanana.com
 11. ความรับผิดชอบของเจ้าของสถานที่
  1. การลงทะเบียนผู้ใช้งานจะถือว่าเจ้าของสถานที่ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Event Banana
  2. เจ้าของสถานที่ควรจัดการและตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาค่าเช่า รายละเอียดสถานที่ และข้อกำหนดรวมถึงเงื่อนไขในการเช่าสถานที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
  3. ราคาค่าเช่าสถานที่จะกำหนดโดยเจ้าของสถานที่ตามดุลยพินิจของเจ้าของสถานที่เอง ราคาค่าเช่าสถานที่จะรวมอยู่ในมูลค่าทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และเจ้าของสถานที่จะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากลูกค้าเพิ่มเติมหรือแยกต่างหาก
  4. เจ้าของสถานที่ ตกลงอนุญาตให้ Event Banana นำข้อมูลทุกประเภทบนเว็บไซต์ ไปใช้ทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์ได้อย่างอิสระในทุกช่องทาง และทุกประเภทสื่อ ทั้งทางสื่อที่ออนไลน์และออฟไลน์
  5. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้โดยเจ้าของสถานที่ Event Banana อาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Event Banana
  6. Event Banana ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย เจ้าของสถานที่ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
  7. หากมีข้อคิดเห็นที่ไม่พึงพอใจกับสถานที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อคิดเห็นนั้นไปยังเจ้าของสถานที่โดยตรง เจ้าของสถานที่มีหน้าที่ดูและรับผิดชอบและแก้ไข ตามคำเรียกร้องของลูกค้าตามสมควร
  8. เจ้าของสถานที่รับทราบและตกลงว่าหากเจ้าของสถานที่ละเมิดนโยบายใด ๆ ของการลงประกาศสถานที่ จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 10
  9. เจ้าของสถานที่สามารถทำสัญญากับลูกค้าโดยตรงเพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพย์สินของเจ้าของสถานที่เกิดความเสียหายจากลูกค้า และ Event Banana ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว
  10. Event Banana ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเจ้าของสถานที่ในขณะที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรม ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากลูกค้า หรือเกิดจากผู้ให้บริการอื่น ๆ ภายนอก โดยเจ้าของสถานที่มีหน้าที่ต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกค้าหรือผู้ทำให้เกิดความเสียหายเองโดยตรง
  11. หากเจ้าของสถานที่ไม่สามารถจัดงาน จัดกิจกรรมในสถานที่เช่าให้กับลูกค้าได้ตามวันและเวลาที่ลูกค้าได้ตกลงและจองถูกต้องแล้ว  โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น  ลูกค้ามีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทางเจ้าของสถานที่ได้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งทาง Event Banana ไม่มีหน้าที่และไม่มีส่วนต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 12. ความคิดเห็น
  1. Event Banana ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ Event Banana ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
   1. สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลมายัง info@eventbanana.com
   2. ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน
   3. ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง
   4. ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย
 13. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด
  1. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Event Banana จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของเจ้าของสถานที่ หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ:
   1. การสูญเสียการใช้งาน
   2. การสูญเสียกำไร
   3. การสูญเสียรายได้
   4. การสูญเสียข้อมูล
   5. การสูญเสียค่าความนิยม
   6. การล้มเหลวในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือ
    - ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลตามมา
    - ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า Event Banana จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  2. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ผู้ใช้งานมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใด ๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งาน และ/หรือหยุดใช้งานบริการ
 14. การรับรองและการรับประกันของผู้ใช้งาน
  ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่า:
  1. ผู้ใช้งานบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
  2. ผู้ใช้งานจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
 15. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง รวมถึงทำให้ Event Banana ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่น ๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก)   การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ข) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (ค) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก
 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้
 17. บทบัญญัติทั่วไป
  1. Event Banana สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  2. Event Banana อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
  3. ผู้ใช้งานต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้งานในที่นี้หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของผู้ใช้งาน
  4. ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างผู้ใช้งานและ Event Banana
  5. ความล้มเหลวของ Event Banana ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนในภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  6. เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อผู้ใช้งานและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
  7. เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและเว็บไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด ซึ่งสำหรับส่วนนี้ ตนอาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า  ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ
  8. หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราที่: info@eventbanana.com
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้และตกลงยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดข้างต้นและการแก้ไขบทบัญญัติใดๆ ที่จะเกิดตามมาในภายหลังในการคลิกปุ่ม “สมัครใช้งาน” หรือ “เชื่อมต่อด้วย FACEBOOK” ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ากำลังสร้างลายเซ็นดิจิตอล ซึ่งข้าพเจ้าประสงค์ให้มีผลบังคับใช้เสมือนกับว่าข้าพเจ้าได้ลงชื่อด้วยตัวเอง
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2561


สมัครสมาชิก Event Banana


< กลับ

ให้เรารู้จักกันมากขึ้น

กรุณากรอกเป็นตัวเลขไม่รวม 0 เช่น 866666666
การสมัครสมาชิกถือว่าคุณได้ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้งาน ของ Event Banana

< กลับ

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

กรุณาป้อนรหัส 4 หลักที่เราส่งไปที่ ^=mobilephone^= เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง กรุณาลงทะเบียนใหม่ในภายหลัง
ยินดีต้อนรับ คุณ
คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
" "

เป็นสมาชิก Event Banana ดีอย่างไร?

ขอใบเสนอราคาได้หลายที่พร้อมกัน
สร้างอีเวนท์เพียงครั้งเดียว ขอใบเสนอราคาได้หลายที่ ไม่จำเป็นโทรหาแต่ละสถานที่ด้วยตนเอง
ได้ราคาที่ดีที่สุดและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
เราได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากเจ้าของสถานที่
มากกว่าการจองสถานที่
ไม่ว่าจะอาหาร การตกแต่ง วงดนตรี แสง&เสียง บริการอื่นเพิ่มเติม เราจัดหาให้คุณครบ จบที่เดียว
Chat With Us

สนใจสอบถามหรือจองสถานที่
Add Line เราเลย

Line ID: @eventbanana

Business Time
09:00 am. - 06:00 pm.